UGL 2012

Information om UGL 2012
För utvecklingsarbetet med UGL 2008 tillskapades en arbetsgrupp på Försvarshögskolan. Gruppens uppgift har varit att infoga senaste forskning inom för UGL intressanta delar i konceptet och att kvalitetssäkra innehållet i det nya konceptet UGL 2008. Gruppen har sedan fortsatt att utveckla konceptet och med version UGL 2010 kom en uppdatering och nu senast UGL version 2012.

För ytterligare information kan du gå till FHS hemsida och läsa.

Inriktning på UGL 2008

UGL 2008 bygger tillskillnad mot UGL 2000 på en tydligare vetenskaplig grund, Integrative Model of Group Development (IMGD). Har ännu större fokus på grupprocessen under kursveckan, samt tar även upp vad som händer vid en grupps upplösning.

 

Nyheter/förändringar

Metodik och etik
Omarbetande av anvisningar före kurs för handledare med tydligare anvisningar om handledarmetodik samt handledarens roll i gruppen. Avsnittet om handledaretik utökas. Nya Anvisningar före kurs för deltagare har också utarbetats.

Grupputveckling och gruppdynamik
Betoningen på gruppdimensionen blir tydligare genom inarbetande av aktuella forskningsresultat från smågruppsforskning. Detta innebär att det blir ett tydligare sociologiskt perspektiv tillsammans och integrerat med det individualpsykologiska perspektivet som redan finns genom FIRO-modellen.

Således i sammanfattning:

 • Grupputveckling/gruppdynamik. Avsnittet korrigeras och uppdateras framförallt med Susan A. Wheelan´s integrerade modell (IMGD) över gruppens utveckling. Den som vill fördjupa sig i denna hänvisas till: Wheelan, Susan, A. (2005), 2 ed. Group Processes, A Developmental Perspective. New York: Allyn and Bacon. ISBN10: 0-205-41201-7. En sammanfattande version finns också: (2005), 2 ed. Creating Effective Teams:
  A Guide for Members and Leaders
  . Sage Publications.
  ISBN10: 1412913764.
 • Maktbegreppet tillförs genom att frågor om maktbeteenden och makt lyfts fram.


FIRO används för att ge en fördjupad förståelse för de individuella drivkrafterna bakom dynamiken i gruppen/relationerna.

Värderingar
Området breddas och fördjupas genom värdegrundsteori och exempel. Till detta avsnitt knyts också mångfaldsaspekter. Ny uppgift har också tillförts.

Ledarskap
En total översyn har genomförts. Aktuell ledarskapsforskning har inarbetas. Avsnittet är harmoniserat med konceptet Utvecklande ledarskap . Ledarskap och grupputveckling har fått en mera fyllig teoriomfattning.

Lärande
Den pedagogiska ansatsen uppdateras. Deltagarna får möjlighet att på ett mera aktivt sätt själva driva och utveckla processen/processerna samt reflektionsmomenten.

Affektionslära
Ett nytt moment med nya arbetsuppgifter kring affekter och känslor har skapats. Hela teoriavsnittet är nyskrivet.

Kommunikation
Avsnittet kommunikation har omformas i sin helhet med bl a införande av metakommunikation och metareflektionsbegreppen i materialet.

Feedback
Fördjupade feedbackuppgifter har tillförts konceptet.

Självkännedom
Ett självkännedomsinstrument framtaget av forskare vid Ledarskapsinstitutionen vid Försvarshögskolan, baserat på aktuell personlighetsforskning är grunden för en självkännedomsuppgift. Denna uppgift avses kopplas till en fylligare utvecklingsplan (Brev till mig själv) som deltagarna arbetar med under fredagen.

Övrigt

 • Ett nytt avsnitt om problemlösande i grupp har tillskapats.
 • Fördjupat stresskapitel med arbetsuppgifter har formats.
 • Ett antal uppgifter, tidigare benämnt övningar, tillförs. Alternativt används tidigare uppgifter på ett nytt sätt, naturligtvis har då andra försvunnit som exempelvis vissa värderingsuppgifter.
 • Fördjupningstexter tillförs under nytt uppslag 26.
 • En utökad lista över aktuell referenslitteratur har skrivits, uppslag 27 i materialet.


   

   

 

Hemsidan uppdateras med publiceringsverktyget Bluerange Easy. Prova själv med gratis demokonto!